Home Projekty Projekty MULTISPORT

MULTISPORT

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym realizowany jest Projekt „Mulitisport”.
Jest to program aktywności sportowej dla dzieci z klas 4 – 6 szkoły podstawowej.
W jego ramach prowadzone są różne pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia aktywności sportowej.

Projekt realizowany jest od marca  do grudnia z przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu i sierpniu. Ideą projektu jest ogólna poprawa sprawności  fizycznej dzieci, rozwijanie aktywności fizycznej oraz wyszukiwanie talentów sportowych. Projekt realizowany jest na mocy porozumienia zawartego przez Gminę Kozłowo z Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu  w Olsztynie jako operatorem wojewódzkim.

Celem tego programu jest m. in.: kreowanie wzorców zachowań prozdrowotnych, stymulowanie poziomu sprawności fizycznej, poprawa wskaźników rozwoju fizycznego, zdrowia i sprawności fizycznej ćwiczących, kształtowanie aktywnych ruchowo wzorców zagospodarowania czasu wolnego. 

Zajęcia sportowe prowadzone są w trzech blokach tematycznych: 

1. Ćwiczenia kształtujące wszechstronną sprawność oraz motorykę w oparciu o zajęcia z elementami lekkiej atletyki, gimnastyki, sportów walki oraz gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. 

2. Ćwiczenia usprawniające oraz nauczające współpracy w grupie w oparciu o zespołowe gry sportowe. 

3. Sporty charakterystyczne dla regionu, sporty sezonowe i inne.

W ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt sportowy.


Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego Przemysława Gajewskiego.