Home Pedagog Pedagog Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy dla rodziców

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy dla rodziców

 

Logopedia – mgr Irena Kowalczyk

Wspomaganie rodziców na terenie szkół i przedszkoli:

 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
 • Indywidualne porady logopedy na terenie Poradni.
 • Informowanie rodziców o działaniach Poradni poprzez stronę internetową.
 • Porady po badaniach logopedycznych.
 • Udział rodziców w terapii logopedycznej z dzieckiem, omówienie ćwiczeń, porady.
 • Interpretacje opinii, orzeczeń.
 • Realizacja zadań według zapotrzebowania zgłaszanego przez placówki.

 

Doradztwo zawodowe, oligofrenopedagog - mgr Adriana Waśk

 • Sieć współpracy i samodoskonalenia doradców zawodowych.
 • Spotkania informacyjne, konsultacje, porady wspierające dla nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych na terenie Poradni i szkół.
 • Poradnictwo  pedagogiczne z zakresu doradztwa zawodowego (konsultacje, szkolenia).
 • Współpraca, koordynowanie zadań w ramach projektów i wydarzeń:

- Laboratorium,

- W-M Pakt Dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego,

- Warmia i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi,

- Targi Pracy i Edukacyjne,

- Dni Otwarte Szkół.

 • Prowadzenie w obecności nauczyciela lekcji wychowawczych, realizujących tematykę zgodną z oczekiwaniami

 

Pedagog, oligofrenopedagog - mgr Bożena Grochowska

 • Stały kontakt z pedagogami szkół i przedszkoli powiatu nidzickiego.
 • Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli dotyczące interpretacji opinii, orzeczeń wydawanych przez Poradnię w zależności od zgłoszonych potrzeb.
 • Spotkania informacyjne wspierające dla nauczycieli, pedagogów na terenie Poradni.
 • Udział w pracach zespołów ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla ucznia w zależności od potrzeb.
 • Poradnictwo dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, pracujących z uczniem dyslektycznym, prowadzących zajęcia rewalidacyjne (na terenie Poradni po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).
 • Sieci współpracy dla młodych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

Psycholog – mgr Magdalena Żukowska

 • Pomoc i opieka psychologiczna dla całej rodziny.
 • Szkoła dla Rodziców dzieci przedszkolnych na terenie Poradni (II semestr).
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych po odbytej „Szkole dla Rodziców”.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem (dotyczy rodziców dzieci wszystkich etapów edukacyjnych).
 • Wykłady dla rodziców na terenie szkół i przedszkoli:

-  „Dzieci w sieci” - Jak modelować postawy dziecka wobec multimediów ? (rodzice uczniów pierwszego etapu edukacyjnego),

- Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku 4, 5, 6 lat

- Rola integracji sensorycznej w rozwoju psychoruchowym dziecka (rodzice dzieci przedszkolnych),

- Bajkoterapia jako jedna z form regulacji emocjonalnej dziecka

 

Pedagog - mgr Jan Żeszko

 • Jak motywować dziecko do nauki szkolnej?
 • Postawy rodzicielskie i ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka.

 

Psycholog - mgr Izabela Zimnicka-Maculewicz

 • Stały kontakt z pedagogami szkół powiatu nidzickiego.
 • Prowadzenie  lekcji wychowawczych, realizujących tematykę zgodną z oczekiwaniami nauczyciela.
 • Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli dotyczące interpretacji opinii, orzeczeń wydawanych przez Poradnię w zależności od zgłoszonych potrzeb.
 • Spotkania informacyjno- wspierające dla nauczycieli, pedagogów na terenie Poradni.
 • Udział psychologa, socjoterapeuty w charakterze obserwatora w zajęciach lekcyjnych. Konsultacje i poradnictwo po zajęciach.
 • Comiesięczne zajęcia w ramach sieci doskonalenia dla pedagogów szkolnych na terenie Poradni.
 • W każdy poniedziałek do godziny 20.00 konsultacje telefoniczne (w ramach „telefonu do specjalisty”).