Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań programu Szkoła Promująca Zdrowie

Dnia 30 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie odbyła się Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań programu Szkoła Promująca Zdrowie. W spotkaniu wzięli udział:

  • członkowie społeczności szkolnej

– Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie

– Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie

– szkolny koordynator ds. promocji zdrowia

– nauczyciel przedszkola

– pracownik administracyjny szkoły, członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

– pielęgniarka szkolna, członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

– Przewodnicząca Rady Rodziców

– przedstawiciele Rady Rodziców, członkowie Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia - 2 osoby

– uczennica, harcerka, członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

– uczennice, harcerki - 6 osób

  • osoby spoza społeczności szkolnej

Anna Zdaniukiewicz - Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie - Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Dariusz Klimek – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie

– Wójt Gminy Kozłowo

– Zastępca Wójta Gminy Kozłowo

– Sekretarz Gminy Kozłowo

– Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo

– pracownik Urzędu Gminy w Kozłowie

– Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

– Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie

– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, członek Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Władysława Jagiełły w Rogożu

– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

– Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy

– przedstawiciele Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy - 2 osoby

przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy

– przedstawiciel Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie

– mieszkanki Kozłowa, seniorki - 10 osób

Prezentację rozpoczął występ uczennicy klasy II, która recytowała wiersz „Zdrowie” i występ przedszkolaków śpiewających piosenki o zdrowiu. Zgromadzonych przywitała dyrektor Mirosława Ostrowska. Następnie szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Dagmara Nachtygal z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przedstawiła wyniki autoewaluacji w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie przeprowadzonej w marcu 2019 r. Po czym uczennice naszej szkoły – harcerki opowiedziały o działaniach naszej 22 Działdowskiej Drużyny Harcerskiej „Waleczne Orły” w środowisku lokalnym. Zgromadzeni obejrzeli 2 filmy, które były podsumowaniem działań przez nich podjętych w środowisku lokalnym w ramach projektu „Akademia liderów – wychowujemy z pasją”. Po prezentacji odbyła się dyskusja partnerów szkoły na temat wzajemnej współpracy oraz dalszych działań w zakresie realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Autoewaluacja Szkoła Promująca Zdrowie – marzec 2019 r.

W marcu 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie przeprowadzono autoewaluację działań w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie.

Dzięki przeprowadzonej autoewaluacji:

- wyłoniliśmy problemy priorytetowe wymagające poprawy;

- dokonaliśmy oceny efektów podejmowanych działań;

- określiliśmy mocne i słabe stron szkoły jako szkoły promującej zdrowie;

- uzyskaliśmy cenne informacji od: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dotyczące ich samopoczucia w szkole i podejmowanych przez nich działań dla swojego zdrowia.

Mocne strony naszej szkoły jako szkoły promującej zdrowie to:

- Uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice mają poczucie, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą w szkole.

- Znajomość koncepcji SzPZ przez społeczność szkolną.

- Szkolny zespół ds. promocji zdrowia tworzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej: dyrektor, nauczyciele, pracownik administracyjny, rodzice z RR, uczniowie z SU, pielęgniarka szkolna oraz przedstawiciel społeczności lokalnej kierownik GOPS w Kozłowie.

- Dobrze układa się współpraca koordynatora ze szkolnym zespołem ds. promocji zdrowia oraz z dyrekcją szkoły.

- Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i szkołami w zakresie promocji zdrowia.

- Na stronie internetowej szkoły jest zakładka poświęcona Szkole Promującej Zdrowie.

- Tablica informująca o programie SzPZ jest umieszczona w widocznym i powszechnie dostępnym miejscu szkoły i zawiera aktualne informacje.

- Szkolny zespół ds. promocji zdrowia tworzy na podstawie diagnozy plan działań i dokonuje jego ewaluacji zgodnie z zasadami przyjętymi w SzPZ w Polsce.

- Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają możliwość uczestnictwa w życiu szkoły.

- Dobry klimat w szkole, który wpływa na dobre samopoczucie członków społeczności szkolnej.

- Relacje we wszystkich grupach społeczności szkolnej są dobre.

- Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni czują satysfakcję z pracy w szkole i mogą liczyć na wsparcie ze strony dyrekcji.

- Bardzo dobre relacje nauczyciel – rodzic. Działania rodziców i nauczycieli są spójne.

- Realizacja edukacji zdrowotnej jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego.

- W szkole organizowane są spotkania ze specjalistami różnych dziedzin.

- Działania z zakresu edukacji zdrowotnej są planowane na podstawie diagnozy, monitorowane i ewaluowane.

- Nauczyciele na zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej stosują metody aktywizujące.

- Edukacja zdrowotna uznana jest przez dyrektora i nauczycieli za ważne zadanie szkoły.

- Współpracujemy z rodzicami oraz podejmujemy działania w środowisku lokalnym.

- Szkoła jest położona w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu ulicznego. Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany.

- Szkoła posiada dobrą bazę rekreacyjno-sportową: kompleks boisk ORLIK, boisko trawiaste, salę gimnastyczną, salkę do gimnastyki korekcyjnej i plac zabaw.

- Utworzono dwie klasy sportowe: IV i V.

- Sale lekcyjne są kolorowe, przestronne i odpowiednio wyposażone.

- Stworzono warunki dla uczennicy niepełnosprawnej: podjazd i łazienkę.

- Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi posiadają odpowiednio wyposażone pomieszczenia do pracy.

- W szkole funkcjonuje bardzo dobrze wyposażona kuchnia szkolna wraz ze stołówką.

- W szkole jest gabinet pielęgniarki. Pielęgniarka szkolna ma stałe dni i godziny pracy w szkole i wspiera działania szkoły na rzecz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Więcej artykułów…