Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie działania w roku szkolnym

Informacje "Szkoła Promująca Zdrowie"

Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie należy do sieci szkół promujących zdrowie.

Definicja SzPZ

SzPZ tworzy warunki i podejmujemy działania, które sprzyjają:

-          dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

-          podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Główne cechy SzPZ:

- Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania.

- Etos zdrowia w szkole.

- Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Standardy szkoły promującej zdrowie

 1. 1. Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. 2. Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia
  w sposób sprzyjający:

-          uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców)
i społeczności lokalnej,

-          skuteczności i długofalowości działań.

 1. 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 2. 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

-          osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników;

-          zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników;

-          uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców
i osób ze społeczności lokalnej.

 1. 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia:

 1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
 2. Tchórzewska Iwona – nauczyciel przyrody
 3. Kwiatek Iwona – nauczyciel biologii
 4. Sinkowska Hanna – nauczyciel w-f
 5. Sobotka Robert – nauczyciel w-f
 6. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
 7. Ostrowska Mirosława – opiekun SU
 8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
 9. Blautenberg Ewa – przedstawiciel RR
 10. Fabianowicz Ewelina  – przedstawiciel RR
 11. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie
 12. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna
 13. Kusik Wiktoria – przewodnicząca SU gimnazjum
 14. Rudnicki Adam – zastępca przewodniczącej SU gimnazjum

Projekty i programy realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie
w roku szkolnym 2013/2014:

 1. „Przemoc w pytaniach i odpowiedziach” realizowany przez GOPS w Kozłowie we współpracy
  z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie, Nidzickim Klubem Taekwondo
  Sportowego - stowarzyszeniem, Sądem Rejonowym Wydział Zamiejscowy w Nidzicy, Komendą Powiatową Policji w Nidzicy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Kozłowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Kozłowie.
 2. „Czyste powietrze wokół nas”; „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; „Mamo, tato wolę wodę” dla
  5 i 6-latków – koordynatorzy p. Anna Jaskulska i p. Karolina Błaszkowska.
 3. Akademia Aquafresh" dla przedszkolaków - koordynatorzy p. Elżbieta Domian, p. Anna Jaskulska,
  p. Karolina Błaszkowska.
 4. Akademia Czystych Rąk Carex" dla uczniów klasy II szkoły podstawowej
  - koordynator p. Iwona Tchórzewska.
 5. „Nie Pal Przy Mnie Proszę”; „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – koordynator pielęgniarka szkolna p. Grażyna Kaczmarczyk.
 6. „Owoce w szkole" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - koordynator
  p. Elżbieta Łachacz.
 7. „Fluoryzacja zębów" dla uczniów szkoły podstawowej - koordynator pielęgniarka szkolna p. Grażyna Kaczmarczyk.
 8. „Szklanka mleka" dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
  - koordynator p. Elżbieta Łachacz.
 9. „Trzymaj formę” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – koordynator
  p. Hanna Sinkowska.
 10. „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów gimnazjum – koordynator pedagog szkolny
  p. Joanna Drygulska.

Szkoła Promująca Zdrowie

Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie wymaga systematycznej, intensywnej

i zaangażowanej w cały proces pracy. Tworzenie podstaw oraz droga do certyfikatu Szkoły

Promującej Zdrowie to proces długofalowy, którego głównym założeniem jest dokonywanie

zmian w całej społeczności szkolnej i otaczającym ich środowisku mających na celu

promowanie zdrowego stylu życia. Tylko wspólne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli,

uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców, może spowodować, by cały proces

przebiegał prawidłowo, efektywnie i twórczo.

Nad całością procesu tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie w naszej szkole czuwał

powołany w tym celu zespół do spraw promocji zdrowia oraz szkolny koordynator promocji

zdrowia.

Zadania koordynatora:

- ukończenie szkolenia na temat tworzenia Szkoły promującej Zdrowie,

- przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom,

- zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ,

- stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia,

- kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia,

- inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole,

- współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia,

- rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną,

- przedstawienie radzie pedagogicznej prezentacji z działalności zespołu oraz realizacji

programu w okresie przygotowawczym.

 

Zadania zespołu do spraw promocji zdrowia:

- opracowanie planu działań w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie w tzw. okresie

przygotowawczym,

- przeprowadzenie badań wstępnych, mających na celu diagnozę stanu wyjściowego szkoły w

zakresie zdrowia oraz badań dotyczących klimatu społecznego szkoły (analiza ankiet,

określenie problemów priorytetowych),

- przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego,

- przeprowadzenie konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie, 23

 

- opracowywanie raportu z działalności naszej szkoły w okresie przygotowawczym,

- opracowanie planu działań na kolejne dwa lata aplikowania o certyfikat Szkoły Promującej

Zdrowie,

- aktywna współpraca z całą społecznością szkolną podczas przygotowywania wszystkich

działań promujących zdrowie na terenie szkoły oraz dzielnicy.