Home Pedagog

Pedagog

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy dla rodziców

 

Logopedia – mgr Irena Kowalczyk

Wspomaganie rodziców na terenie szkół i przedszkoli:

 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
 • Indywidualne porady logopedy na terenie Poradni.
 • Informowanie rodziców o działaniach Poradni poprzez stronę internetową.
 • Porady po badaniach logopedycznych.
 • Udział rodziców w terapii logopedycznej z dzieckiem, omówienie ćwiczeń, porady.
 • Interpretacje opinii, orzeczeń.
 • Realizacja zadań według zapotrzebowania zgłaszanego przez placówki.

 

Doradztwo zawodowe, oligofrenopedagog - mgr Adriana Waśk

 • Sieć współpracy i samodoskonalenia doradców zawodowych.
 • Spotkania informacyjne, konsultacje, porady wspierające dla nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych na terenie Poradni i szkół.
 • Poradnictwo  pedagogiczne z zakresu doradztwa zawodowego (konsultacje, szkolenia).
 • Współpraca, koordynowanie zadań w ramach projektów i wydarzeń:

- Laboratorium,

- W-M Pakt Dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego,

- Warmia i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi,

- Targi Pracy i Edukacyjne,

- Dni Otwarte Szkół.

 • Prowadzenie w obecności nauczyciela lekcji wychowawczych, realizujących tematykę zgodną z oczekiwaniami

 

Pedagog, oligofrenopedagog - mgr Bożena Grochowska

 • Stały kontakt z pedagogami szkół i przedszkoli powiatu nidzickiego.
 • Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli dotyczące interpretacji opinii, orzeczeń wydawanych przez Poradnię w zależności od zgłoszonych potrzeb.
 • Spotkania informacyjne wspierające dla nauczycieli, pedagogów na terenie Poradni.
 • Udział w pracach zespołów ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla ucznia w zależności od potrzeb.
 • Poradnictwo dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, pracujących z uczniem dyslektycznym, prowadzących zajęcia rewalidacyjne (na terenie Poradni po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).
 • Sieci współpracy dla młodych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

Psycholog – mgr Magdalena Żukowska

 • Pomoc i opieka psychologiczna dla całej rodziny.
 • Szkoła dla Rodziców dzieci przedszkolnych na terenie Poradni (II semestr).
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych po odbytej „Szkole dla Rodziców”.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem (dotyczy rodziców dzieci wszystkich etapów edukacyjnych).
 • Wykłady dla rodziców na terenie szkół i przedszkoli:

-  „Dzieci w sieci” - Jak modelować postawy dziecka wobec multimediów ? (rodzice uczniów pierwszego etapu edukacyjnego),

- Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku 4, 5, 6 lat

- Rola integracji sensorycznej w rozwoju psychoruchowym dziecka (rodzice dzieci przedszkolnych),

- Bajkoterapia jako jedna z form regulacji emocjonalnej dziecka

 

Pedagog - mgr Jan Żeszko

 • Jak motywować dziecko do nauki szkolnej?
 • Postawy rodzicielskie i ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka.

 

Psycholog - mgr Izabela Zimnicka-Maculewicz

 • Stały kontakt z pedagogami szkół powiatu nidzickiego.
 • Prowadzenie  lekcji wychowawczych, realizujących tematykę zgodną z oczekiwaniami nauczyciela.
 • Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli dotyczące interpretacji opinii, orzeczeń wydawanych przez Poradnię w zależności od zgłoszonych potrzeb.
 • Spotkania informacyjno- wspierające dla nauczycieli, pedagogów na terenie Poradni.
 • Udział psychologa, socjoterapeuty w charakterze obserwatora w zajęciach lekcyjnych. Konsultacje i poradnictwo po zajęciach.
 • Comiesięczne zajęcia w ramach sieci doskonalenia dla pedagogów szkolnych na terenie Poradni.
 • W każdy poniedziałek do godziny 20.00 konsultacje telefoniczne (w ramach „telefonu do specjalisty”).

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dzień 20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Konwencja Praw Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w roku 1989. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozłowie przyłączył się do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. Z tej okazji wychowawcy oraz pedagog szkoły na godzinie wychowawczej, a w klasach 1-3 i grupach przedszkolnych w ramach edukacji społecznej przybliżyli uczniom tematykę związaną z Konwencją o Prawach Dziecka. Każda klasa miała przygotować plakat. Powstało mnóstwo pięknych prac, które zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Dodatkowo dla klas I-III zorganizowano konkurs plastyczny, natomiast dla klas IV-VI konkurs poetycki. Punktem kulminacyjnym obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka był dzień 20 listopada, podczas którego odbył się quiz dla uczniów klas IV-VI oraz Niebieski Marsz. Dzieci z grup przedszkolnych oraz klas I-III przemaszerowały ze szkoły pod Urząd Gminy, gdzie przywitał ich Wójt Gminy Kozłowo Pan Marek Wolszczak, Zastępca Wójta Pani Barbara Szczepkowska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo Pani Alicja Hołubowicz. Tego dnia w szkole dominował kolor niebieski.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka ma przypominać wszystkim dorosłym, że każde dziecko ma niezbywalne prawo, zapisane w Konstytucji RP i Konwencji o Prawach Dziecka do tego, aby było otoczone miłością, zapewniajacą poczucie bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy.

Więcej artykułów…