Home Projekty

Projekty

Projekt ,,Rozwój przez kompetencje"

PROJEKT ,,ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE"

GRUPA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Od marca 2010r. uczniowie kl. III gimnazjum realizują projekt „Rozwój przez kompetencje”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmuje 6 semestrów, zakończenie  nastąpi w  sierpniu 2012r. W celu realizacji zadań projektowych powstały 2 zespoły:  jeden o  kompetencji przedsiębiorczość jeden z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie   współpracują z kadrą dydaktyczną Uniwersytetu w Białymstoku podczas wykładów pokazowych na zajęciach w szkole, jak również za pośrednictwem portalu w ramach monitoringu.

Zespoły opracowują w każdym semestrze jeden temat  projektowy, który na koniec semestru prezentują dyrekcji szkoły, nauczycielom, swoim młodszym kolegom oraz zaproszonym gościom. Grupa przedsiębiorczość opracowała następujące tematy: „Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa”, „Zapach pieniędzy”, „Dlaczego po prostu stamtąd nie wyszedłem, czyli kupuj z głową” obecnie opracowuje temat” Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum”. Zespół na zajęciach korzysta z materiałów e-learningowych jak też  z zakupionego w ramach projektu sprzętu: tablicy interaktywnej, laptopa, rzutnika i  aparatu fotograficznego.

W celu wzbogacenia swojej wiedzy na w/w tematy uczniowie odbyli wiele spotkań m.in. z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Dyrektorami Banku Spółdzielczego oraz banku PKO BP. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie nabywają umiejętności pracy w zespole, poszerzają swoją wiedzę na temat sytuacji ekonomicznej, gospodarczej kraju, zdobytą wiedzę potrafią zastosować w praktyce, zdobywają również umiejętności wszechstronnego wykorzystywania sprzętu multimedialnego i informatycznego.

W miesiącu październiku br. dla zespołu zostaną zorganizowane warsztaty zawodoznawcze związane z kolejnym tematem projektowym „Najlepsze dopiero przed nami czyli co dalej po gimnazjum”?.

 

Opiekun grupy przedsiębiorczość

mgr Małgorzata Różycka

Projekt ,,Rozwój przez kompetencje"

Projekt ,,Rozwój przez kompetencje"

ZESPÓŁ O KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

Od marca 2010 r. uczniowie kl. III gimnazjum realizują projekt „Rozwój przez kompetencje”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmuje 6 semestrów, zakończenie  nastąpi w  sierpniu 2012r. W celu realizacji zadań projektowych powstały  2 dziesięcioosobowe zespoły:  jeden o  kompetencji przedsiębiorczość i jeden z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie   współpracują z kadrą dydaktyczną Uniwersytetu w Białymstoku podczas wykładów pokazowych na zajęciach w szkole, jak również za pośrednictwem portalu w ramach mentoringu. Zespoły opracowują w każdym semestrze jeden temat  projektowy, który na koniec semestru prezentują dyrekcji szkoły, nauczycielom, swoim młodszym kolegom, rodzicom oraz innym zaproszonym gościom.

 

Zespół o kompetencji matematyczno-przyrodniczej opracował w latach poprzednich następujące tematy projektowe: „Cząsteczkowa budowa materii”, „Życie dżdżownicy w litosferze, czyli rzecz o glebach”  oraz  „Sitem wody nie nabierzesz”.

W czasie realizacji każdego tematu uczniowie przeprowadzili szereg badań dotyczących m. in. właściwości wybranych gleb, wpływu czynników klimatycznych i organizmów żywych na właściwości fizyko-chemiczne gleby, tempa rozkładu materii organicznej w glebie, stanu czystości wód pięciu jezior powiatu nidzickiego. Prowadzili również hodowlę dżdżownic, rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt występujących w najbliższej okolicy. Badania prowadzone były nie tylko w szkole, ale również czasie zajęć w terenie. Członkowie zespołu uczestniczyli w wycieczkach nad jeziora: Kownatki, Januszkowskie, Głowacz, Omulew  i Zdręczno. Zwiedzili rezerwat przyrody „Koniuszanka II” oraz oczyszczalnię ścieków w Szkotowie. Uczestniczyli w spotkaniu z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kozłowie, który przedstawił  im zagadnienia dotyczące ujęć i zużycia wody, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy. W czasie wyjazdu do Olsztyna członkowie zespołu uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez uczniów Technikum Chemicznego oraz w wykładzie na temat budowy komórki na Wydziale Biologii UW-M.

Uczniowie przez cały czas korzystają z materiałów e-lerningowych udostępnionych na platformie projektu.

W tym semestrze pracować będą nad tematem: „Nie z Orbisem, ale…”. Zajmować się będą zagadnieniami dotyczącymi organizacji wycieczek szkolnych.

Działania podjęte przez uczniów przy opracowaniu tematu „Sitem wody nie nabierzesz” uzyskały akceptację komisji konkursowej i zespół został laureatem III edycji konkursu na najlepszy projekt. Grupa zajęła VI miejsce, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

Opiekun grupy

mgr Iwona Kwiatek