Szkoła Promująca Zdrowie

Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie wymaga systematycznej, intensywnej

i zaangażowanej w cały proces pracy. Tworzenie podstaw oraz droga do certyfikatu Szkoły

Promującej Zdrowie to proces długofalowy, którego głównym założeniem jest dokonywanie

zmian w całej społeczności szkolnej i otaczającym ich środowisku mających na celu

promowanie zdrowego stylu życia. Tylko wspólne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli,

uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców, może spowodować, by cały proces

przebiegał prawidłowo, efektywnie i twórczo.

Nad całością procesu tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie w naszej szkole czuwał

powołany w tym celu zespół do spraw promocji zdrowia oraz szkolny koordynator promocji

zdrowia.

Zadania koordynatora:

- ukończenie szkolenia na temat tworzenia Szkoły promującej Zdrowie,

- przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom,

- zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ,

- stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia,

- kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia,

- inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole,

- współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia,

- rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną,

- przedstawienie radzie pedagogicznej prezentacji z działalności zespołu oraz realizacji

programu w okresie przygotowawczym.

 

Zadania zespołu do spraw promocji zdrowia:

- opracowanie planu działań w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie w tzw. okresie

przygotowawczym,

- przeprowadzenie badań wstępnych, mających na celu diagnozę stanu wyjściowego szkoły w

zakresie zdrowia oraz badań dotyczących klimatu społecznego szkoły (analiza ankiet,

określenie problemów priorytetowych),

- przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego,

- przeprowadzenie konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie, 23

 

- opracowywanie raportu z działalności naszej szkoły w okresie przygotowawczym,

- opracowanie planu działań na kolejne dwa lata aplikowania o certyfikat Szkoły Promującej

Zdrowie,

- aktywna współpraca z całą społecznością szkolną podczas przygotowywania wszystkich

działań promujących zdrowie na terenie szkoły oraz dzielnicy.